Från delägare till senior advisor - vad händer med arbetsrätten?

Titeln senior advisor, eller kanske mer försvenskat – senior rådgivare – ser vi mer och mer i både konsult- och i företagsvärlden. Allt fler vd:ar som kliver ner från vd-stolen blir därefter under en tid seniora rådgivare åt ledningen. Likaså händer det mer och mer att delägare i konsultvärlden, i stället för att pensionera sig, väljer att trappa ner men vara kvar på företaget som seniora rådgivare. Vad innebär detta arbetsrättsligt? 

Nyligen dök frågan upp i ett av mina ärenden om en tidigare delägare, i ett medelstort företag men med ett ganska fåtal delägare, skulle anses vara företagsledande och därmed vara undantagen lagen om anställningsskydd. Eller om denne genom att ha avsagt sig sitt delägarskap därmed inte längre var att anses som företagsledande och således omfattades av lagen om anställningsskydd. Personen i fråga hade samma anställningsvillkor och arbetsuppgifter som tidigare men var, som sagt, inte längre ägare i företaget.

Portalparagrafen i lagen om anställningsskydd (LAS) säger att lagen omfattar arbetstagare i såväl allmän som enskild tjänst. I praktiken innebär detta i stort sett att alla med en anställning omfattas av LAS. Som med de flesta bestämmelser finns dock undantag. I andra stycket i portalparagrafen finns reglerat vilka kategorier av arbetstagare som inte omfattas av lagens skyddsregler. Där nämns bland annat att från lagens tillämpningsområde undantas arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha en företagsledande eller därmed jämförlig ställning. 

Viktigt att notera är och:et mellan arbetsuppgifter och anställningsvillkor. För att en arbetstagare ska anses ha en företagsledande eller därmed jämförlig ställning, förutsätts att arbetstagaren både har företagsledande funktioner och att arbetstagaren är tillförsäkrad löneförmåner och andra anställningsvillkor som normalt sett tillkommer en företagsledare. En anställning faller således utanför LAS tillämpning om den i båda hänseendena – företagsledande funktion och anställningsvillkor – är jämförlig med en företagsledares. 

Anneli Lönnborg
Foto: Kristofer Hedlund

I kriteriet företagsledande funktion inbegrips i princip att arbetstagaren ska ha någon form av arbetsgivaransvar. Vad gäller anställningsvillkoren ska det i dessa ingå sådana skyddsmekanismer att det inte anses befogat att den anställde även har behov av skydd lagstiftningsvägen. I dessa skyddsmekanismer kan ligga till exempel att den anställde, oavsett anställningstid, alltid är berättigad till en uppsägningstid som går utöver vad LAS föreskriver, samt kanske att den anställde härutöver även är berättigad ett avgångsvederlag.

Ärendet som jag hade att pröva är inte helt olikt ett rättsfall som AD avgjorde 2014 (AD 2014 nr 12). Till skillnad från mitt fall handlade det i det refererade rättsfallet inte om en delägare utan om en före detta vd. Vd:n gick från att vara vd till att bli senior advisor på samma anställningsvillkor som han hade tidigare i sin anställning som vdVillkoren var sådana som normalt tillkommer företagsledare. Vd:n var härutöver fortfarande ledamot i bolagets styrelse men deltog inte aktivt i något styrelsearbete efter det att han avgått som vd. I rollen som senior advisor ingick inget budgetansvar eller ansvar för personal, utan syftet med tjänsten var att agera bollplank och rådgivare till den nye vd:n.

Arbetsdomstolen fann att den före detta vd:n inte längre hade några sådana företagsledande funktioner, trots att han alltjämt ingick i styrelsen, att han därmed inte skulle vara undantagen LAS. Med andra ord, det föll på ett av kriterierna – arbetsuppgifterna. Arbetsdomstolen fann således att den före detta vd:n skulle omfattas av LAS. 

En intressant fråga som uppkommer i dessa sammanhang, och som förvisso inte var föremål för Arbetsdomstolens prövning i det nu refererade fallet, är från vilken tidpunkt den före detta vd:n ska anses vara skyddad av reglerna enligt LAS. Ponera att vd:n började sin karriär i bolaget som vanlig tjänsteman och sedan steg i graderna till vd och därefter utsågs till senior advisor. Ska rättigheterna enligt LAS tillämpas från den tidpunkten då den före detta vd:n tillträdde sin första tjänst på bolaget, eller när han utsågs till senior advisor? Eller kanske från någon annan tidpunkt? 

Ja, frågorna är inte alldeles enkla. Vad många inte tänker på när företagsledare utses till seniora rådgivare är att dessa därigenom kan komma att bli vanliga arbetstagare och som sådana skyddas av reglerna i LAS om att det krävs saklig grund för uppsägning. Det finns således anledning att tänka igenom anställningsförhållandena vid konverteringen av företagsledare till seniora rådgivare.


Denna artikel är skriven av advokat Anneli Lönnborg verksam vid Advokatfirman Nova, www.nova.se. Du har läst 0 av 4 artiklar den här månaden